[vdr] [ANNOUNCE] VDR developer version 1.3.47

Tomas Prybil vdrmail at prybil.se
Sat Apr 22 12:20:45 CEST 2006


Klaus Schmidinger wrote:
> Those who have translated the OSD texts should please check whether
> there are any untranslated texts in their language left, and send
> me a patch (diff -u) against this version of the i18n.c file.
> 
I've added missing Swedish texts and found some misplaced ones :(

I think those belongs to greek and polish translations. Could the 
"responsible" one double check on me and add them back where they belong 
(or flame me)?

BR
/t
-------------- next part --------------
--- vdr-1.3.47/i18n.c	2006-04-15 16:13:45.000000000 +0200
+++ vdr-1.3.47-new/i18n.c	2006-04-22 07:41:13.000000000 +0200
@@ -471,7 +471,7 @@
   "",//TODO
   "Este evento - %s",
   "",//TODO
-  "Ta audycja - %s",
+  "Den här sändningen - %s",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
@@ -493,7 +493,7 @@
   "",//TODO
   "Este evento - todos los canales",
   "",//TODO
-  "Ta audycja - wszystkie kana³y",
+  "Den här sändningen - alla kanaler",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
@@ -515,7 +515,7 @@
   "",//TODO
   "Todos los eventos - todos los canales",
   "",//TODO
-  "Wszystkie audycje - wszystkie kana³y",
+  "Alla tillfällen - alla kanaler",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
@@ -692,7 +692,7 @@
   "Timer",
   "Programa",
   "",// TODO
-  "",// TODO
+  "Timer",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -1684,7 +1684,7 @@
   "",//TODO
   "en abierto",
   "",//TODO
-  "otwarty przekaz",
+  "Okodad",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
@@ -1706,7 +1706,7 @@
   "",//TODO
   "cifrado",
   "",//TODO
-  "szyfrowany",
+  "krypterad",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
@@ -2280,7 +2280,7 @@
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
-  "",//TODO
+  "strax VPS inspelning...",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
@@ -2412,9 +2412,9 @@
   "Nie zdefiniowano znaczników monta¿u!",
   "¡No se definieron marcas de edición!",
   "ÄÝí Ý÷ïõí ïñéóôåß óçìåßá åðåîåñãáóßáò",
-  "Det finns inga redigeringsmärken",//TODO
+  "Det finns inga redigeringsmärken",
   "Nu s-au pus marcaje de montaj pentru aceastã înregistrare",
-  "A vágópont nincs kijelölve",//TODO
+  "A vágópont nincs kijelölve",
   "No hi ha marques d'edició definides",
   "½Õ ×ÐÔÐÝë ÜÕâÚØ ÔÛï ÜÞÝâÐÖÐ!",
   "Nijedna prekidna toèka nije postavljena!",
@@ -2500,7 +2500,7 @@
   "Brak miejsca na dysku do nagrywania!",
   "",//TODO
   "",//TODO
-  "",//TODO
+  "Otillräcklingt diskutrymme för inspelning!",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
@@ -2544,7 +2544,7 @@
   "Otwieram menu CAM...",
   "Abriendo el menú CAM...",
   "",//TODO
-  "Åßóïäïò CAM Ìåíïý",
+  "Öppnar CAM menyn...",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
@@ -2588,7 +2588,7 @@
   "Resetujê CAM...",
   "Reiniciando CAM...",
   "",//TODO
-  "ÅðáíáöïñÜ CAM",
+  "Återställer CAM ...",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
@@ -2654,7 +2654,7 @@
   "Proszê podaæ %d cyfr!",
   "¡Escriba %d dígitos!",
   "",//TODO
-  "Ðáñáêáëü ðëçêôñïëïãÞóåôå %d íïýìåñá",
+  "Mata in %d siffror!",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
@@ -3272,7 +3272,7 @@
   "Czas oczekiwania na informacje",
   "Auto-cerrar al solicitar info de canal",
   "", // TODO
-  "", // TODO
+  "Timeout för kanalinformation",
   "", // TODO
   "", // TODO
   "", // TODO
@@ -3338,7 +3338,7 @@
   "",// TODO
   "Cerrar al pulsar botón de menú",
   "",// TODO
-  "Klawisz Menu zamyka",
+  "Menyknappen stänger",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -3734,7 +3734,7 @@
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
-  "",// TODO
+  "bara PIDs",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -4460,7 +4460,7 @@
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
-  "",// TODO
+  "Kanal vid uppstart",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -4482,7 +4482,7 @@
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
-  "",// TODO
+  "Ljudstyrka vid uppstart",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -4504,7 +4504,7 @@
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
-  "",// TODO
+  "som förut",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -4595,7 +4595,7 @@
   " 0\t-.#~,/_ at 1\tabc2±æ\tdef3ê\tghi4\tjkl5³\tmno6ñó\tpqrs7¶\ttuv8\twxyz9¼¿",
   " 0\t-.#~,/_ at 1\tabcáç2\tdefé3\tghií4\tjkl5\tmnoñó6\tpqrs7\ttuvú8\twxyz9",
   "",//TODO
-  "",//TODO
+  " 0\t-.#~,/_ at 1\tabcåä2\tdef3\tghi4\tjkl5\tmnoö6\tpqrs7\ttuv8\twxyz",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
@@ -5323,7 +5323,7 @@
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
-  "",// TODO
+  "Nästa",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -5345,7 +5345,7 @@
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
-  "",// TODO
+  "Bakåt",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -5433,7 +5433,7 @@
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
-  "",// TODO
+  "Förra kanalen",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -5962,7 +5962,7 @@
   "Rozpoczêto nagrywanie",
   "Iniciando grabación",
   "",//TODO
-  "",//TODO
+  "Inspelningen har startat",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
@@ -6072,7 +6072,7 @@
   "Panel ST:TNG",
   "Paneles ST:TNG",
   "ÌïñöÝò ST:TNG",
-  "ST:TNG konsoll",
+  "ST:TNG konsol",
   "Cons. ST:TNG",
   "",// TODO
   "",// TODO


More information about the vdr mailing list